Forum DDN - Drogowskazy do Nieba.

  Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ] 
Przeszukiwarka poniższego WĄTKU:
Autor Wiadomość
Post: 5 paź 2012, o 13:20 
Offline
1000p
1000p

Rejestracja: 28 gru 2006, o 10:35
Posty: 6441
Święta s. Faustyna Kowalska
KALENDARIUM1 listopada 1862
Założenie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce przez m. Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką. Poświęcenie domu i kaplicy w klasztorze przy ul. Żytniej w Warszawie przez abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

8 maja 1868
Założenie domu Zgromadzenia w Krakowie. Pierwszą przełożoną była m. Ku- negunda Kłobukowska.

7 września 1878
Dekret pochwalny dla połączonych Zgromadzeń Sióstr Matki Bożej Miłosier- dzia z Francji (Laval) i Polski wydany przez Świętą Kongregację Biskupów i Zakonników. Odtąd domy Zgromadzenia w Polsce podlegały przełożonej generalnej w Laval. Założycielka m. Teresa Potocka została pierwszą wikarią generalną dla domów na terenach Polski.

6 lipca 1881
Śmierć założycielki m. Teresy Potockiej w Wilanowie. Pochowana została na Powązkach w Warszawie (aleja T).

4 grudnia 1881
Otwarcie domu w Derdach (darowizna hrabiego Gustawa Przeździeckiego). Pierwszą przełożoną była m. Aniela Popławska.

1896
Objęcie folwarku w Walendowie (darowizna hrabiego Gustawa Przeździec- kiego).

1898
Otwarcie filii domu warszawskiego w Ksawerowie.

1899
Połączenie instytutu ?Bożej Miłości?, który prowadził Zakład Anioła Stróża w Płocku ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pierwszą przełożoną domu w Płocku była m. Kolumba Łabanowska.

17 marca 1904
Objęcie ochronki ?Zakładu im. śp. Oskara hrabiego Tyszkiewicza pod wez- waniem św. Kazimierza? w Częstochowie. Potem (15 października 1908) otwarcie Domu Miłosierdzia przy ul. Św. Barbary.

Kwiecień 1907
Otwarcie domu zakonnego w Żytomierzu na zaproszenie ks. Feliksa Sznar- bachowskiego. Przełożona m. Kolumba Łabanowska.

17 maja 1908
Założenie klasztoru w Wilnie na Antokolu. Fundacja księżnej Marii Michało- wej Radziwiłłowej. Pierwsza przełożona ? m. Aniela Popławska.

1909
Likwidacja domu zakonnego w Żytomierzu.

1916
Otwarcie domu zakonnego w Przemyślu na zaproszenie ks. Jana Balickiego. Przełożona ? m. Mechtylda Beym.

1916
Likwidacja filii w Ksawerowie.

1917
Z inicjatywy ks. Pawła Kubickiego, rektora Seminarium Duchownego w San- domierzu i późniejszego biskupa sufragana sandomierskiego, założenie do- mu zakonnego w Radomiu. Pierwsza przełożona ? m. Serafina Kukulska.

Listopad 1919
Przekazanie prowadzenia zakładu dla dziewcząt w Przemyślu siostrom ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej.

1 maja 1922
Przyjazd sióstr do Kalisza na zaproszenie ks. Stefana Martuzalskiego, który w grudniu 1922 roku kupił willę z niedużym ogrodem dla sióstr i dzieła przy ul. Poznańskiej, a później ufundował budynek dla dzieła apostolskiego.

2 maja 1922
Dekret Świętej Kongregacji dla Spraw Zakonnych o odłączeniu od Zgroma- dzenia w Laval i powrocie do pełnej autonomii klasztorów Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

4 ? 12 października 1922
I Kapituła Generalna, zwołana przez wizytatora Stolicy Apostolskiej o. Ema- nuela Trzemeskiego (redemptorystę), na pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia wybrała m. M. Leonardę Cielecką.

1 sierpnia 1925
Wstąpienie do Zgromadzenia Heleny Kowalskiej ? s. M. Faustyny.

1926
Zakup dwuhektarowej posesji na peryferiach Warszawy w dzielnicy Grochów dla wybudowania domu wypoczynkowego dla sióstr i wychowanek ? filii klasztoru przy ul. Żytniej w Warszawie. Od 1942 roku samodzielny klasztor. Pierwsza przełożona ? m. Ksawera Olszamowska.

1926
Otwarcie filii klasztoru krakowskiego w Rabce. Od 1946 roku samodzielny dom zakonny. Pierwsza przełożona ? s. Felicja Żakowiecka.

10 grudnia 1927
Zatwierdzenie przez Kongregację dla Spraw Zakonnych na 7 lat nowych Konstytucji Zgromadzenia, dostosowanych do warunków w Polsce po od- łączeniu się domów polskich od Zgromadzenia w Laval.

Marzec 1928
Przyjazd sióstr do Kiekrza na zaproszenie Towarzystwa ?Przystań? i jego opiekuna ks. kan. Walentego Dymka, późniejszego arcybiskupa poznań- skiego. Pierwsza przełożona ? m. M. Ksawera Olszamowska.

6 ? 10 października 1928
II Kapituła Generalna, w czasie której przełożoną generalną została wybrana m. M. Michaela Moraczewska.

1929
Otwarcie filii domu płockiego w Białej. Od 1950 roku samodzielny klasztor. Pierwsza przełożona ? s. Melania Biasion.

1930
Zakupiono 10 ha ziemi uprawnej w Cerekwi, w której utworzono filię domu radomskiego.

22 lutego 1931
Objawienie Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie w Płocku i wezwanie do namalowania Jego obrazu według wizji i ustanowienia w całym Kościele święta Bożego Miłosierdzia. Początek prorockiej misji św. Siostry Faustyny.

Maj 1933
Z inicjatywy abpa Romualda Jałbrzykowskiego siostry wydzierżawiły dawną posiadłość oo. bazylianów w Supraślu, w której opieką otoczyły 250 dzieci po wielkiej powodzi w Małopolsce. Była to filia domu wileńskiego.

15 stycznia 1935
Ostateczne zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską Konstytucji Zgromadze- nia.

Kwiecień 1935
Wycofanie się Zgromadzenia z pracy w Supraślu.

Od maja 1935
W Wilnie Siostra Faustyna otrzymuje objawienia związane z założeniem ?no- wego zgromadzenia?, czyli Apostolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia.

13 - 14 września 1935
W domu Zgromadzenia w Wilnie objawienie Siostrze Faustynie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

5 sierpnia 1937
Akt elekcji Matki Bożej Miłosierdzia na niebieską przełożoną generalną Zgro- madzenia. Przełożoną generalną Zgromadzenia była wówczas m. Michaela Moraczewska.

Październik 1937
Objawienie w krakowskim klasztorze modlitwy w chwili konania Jezusa na krzyżu zwanej Godziną Miłosierdzia.

1 maja 1938
Na prośbę Towarzystwa Opieki nad Młodymi Kobietami Zgromadzenie podjęło pracę w Schronisku św. Katarzyny w Brzuchowicach pod Lwowem, które następnie przeniesiono do Lwowa. Przełożoną była s. Pelagia Chabowska.

5 października 1938
Śmierć Siostry Faustyny Kowalskiej w krakowskim klasztorze. Pochowana w grobowcu na cmentarzu przyklasztornym w Krakowie-Łagiewnikach.
(Wspomnienie s. Faustyny w Kościele Katolickim)II wojna światowa
Ujawnienie przez przełożoną generalną m. Michaelę Moraczewską posłan- nictwa Siostry Faustyny Kowalskiej.

1942
Podjęcie pracy w Bieńczycach ? filia domu krakowskiego.

1942
Otwarcie filii domu warszawskiego w Radości.

Luty 1943
Przejęcie Fundacji ?Ochronka w Pobiedrze im. śp. Ludwiki z hr. Żeleńskich Wężykowej? (powiat Wadowice). Przełożona ? s. Rita Ruchlewicz.

1945
Likwidacja filii w Bieńczycach i filii w Radości.

23 grudnia 1945
Siostry z domu wileńskiego jako repatriantki osiedliły się w Gdańsku. Pierw- sza przełożona ? s. Andrzeja Wójcik.

Maj 1946
Siostry z domu lwowskiego jako repatriantki osiedliły się w Zakopanem na Krzeptówkach. Pierwsza przełożona ? s. Pelagia Chabowska.

Październik 1946
Siostry objęły dom po niemieckich diakonisach w Świebodzicach i otworzyły w nim przedszkole oraz kuchnię ludową.

16 listopada 1946
Przejęcie klasztoru i zakładu od niemieckich sióstr Dobrego Pasterza we Wrocławiu. Pierwsza przełożona ? m. Irena Krzyżanowska.

5 lutego 1947
Przekazanie placówki w Świebodzicach siostrom zmartwychwstankom.

11 marca 1948
Wycofanie sióstr z pracy apostolskiej w Pobiedrze i likwidacja domu zakon- nego.

1950
Gospodarstwo Rolne w Cerekwi (filia domu w Radomiu) zostało przejęte przez Skarb Państwa.

1 listopada 1952
Akt oddania Zgromadzenia Miłosierdziu Bożemu. Przełożoną generalną była wówczas m. Aleksandra Archita.

1 września 1961
Na zaproszenie Warszawskiego Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i opieki społecznej podjęcie pracy w Państwowym Zakładzie Specjalnym dla kobiet psychicznie chorych w Bramkach Ludnych. Początkowo była to filia klaszto- ru w Walendowie; od 29 września 1962 samodzielny dom zakonny z przeło- żoną ? s. Augustyną Wadas.

Do 1962
Stopniowa likwidacja przez władze komunistyczne zakładów dla dziewcząt potrzebujących odnowy moralnej. Pozostałe Domy Miłosierdzia przekształ- cono na zakłady opiekuńcze dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej i psycho-ruchowej oraz chorych kobiet.

21 października 1965
Rozpoczęcie w Kurii Metropolitalnej w Krakowie procesu informacyjnego o życiu i cnotach Sługi Bożej Siostry Faustyny Kowalskiej przez bpa Juliana Groblickiego, delegowanego przez kard. Karola Wojtyłę.

25 listopada 1966
Przeniesienie doczesnych szczątków Siostry Faustyny Kowalskiej z cmen- tarza do kaplicy klasztornej w Krakowie.

20 września 1967
Zakończenie przez kard. Karola Wojtyłę procesu informacyjnego o życiu i cnotach Sługi Bożej Siostry Faustyny Kowalskiej na szczeblu diecezji. Akta sprawy przekazano do Kongregacji do Spraw Świętych.

31 sierpnia 1969
Rezygnacja z pracy w Bramkach Ludnych.

2 lipca 1976
Otwarcie domu zakonnego w Magdalence. Pierwsza przełożona ? s Gabriela Bejma.

21 listopada 1978
Otwarcie domu zakonnego w Rzymie (w Kolegium Czeskim) dla sprawnego prowadzenia procesu beatyfikacyjnego Siostry Faustyny. Pierwsza przełożo- na s. Loyola Czermak.

1981
Pierwsze wydanie ?Dzienniczka? Siostry Faustyny Kowalskiej.

27 sierpnia 1983
Otwarcie domu zakonnego w Łodzi na zaproszenie ks. proboszcza Tadeusza Bednarka. Pierwszą siostrą pełniącą obowiązki przełożonej ? s. Magdalena Jońca.

29 czerwca 1985
Zatwierdzenie przez Kongregację Zakonów i Instytutów Świeckich nowych Konstytucji Zgromadzenia opracowanych według wskazań Soboru Watykań- skiego II.

Kwiecień 1987
Z inicjatywy o. Wojciecha Kubackiego SI wydanie pierwszego numeru ?Orę- dzia Miłosierdzia?. Od 1996 pismo wychodzi co kwartał jako organ Stowarzy- szenia Apostołów Bożego Miłosierdzia ?Faustinum? pod redakcją s. Elżbiety Siepak.

1 stycznia 1988
Otwarcie domu zakonnego w Chyliczkach. Pierwsza przełożona ? s. Irenea Garbiec.

15 września 1988
Wyjazd do USA na zaproszenie kard. Law i otwarcie domu zakonnego w Bostonie. Pierwsza przełożona s. Rajmunda Paciura.

Od 1989
Odzyskiwanie przez Zgromadzenie klasztorów i zakładów zajętych przez władze komunistyczne, m. in. Domu Miłosierdzia i części posesji w Kra- kowie, klasztoru i Zakładu Anioła Stróża w Płocku.

1 września 1992
Otwarcie domu zakonnego na Białorusi ? Szydłowice. Pierwsza przełożona ? s. Konsolata Łanik.

1 listopada 1992
Dekret metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego o ustano- wieniu zakonnej kaplicy św. Józefa w Krakowie-Łagiewnikach Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

18 kwietnia 1993
Beatyfikacja Siostry Faustyny przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Św. Piotra w Rzymie.

8 grudnia 1993
Otwarcie domu zakonnego w Rzymie, przy Via dei Penitenzieri, Centrum Apostolstwa Miłosierdzia Bożego. Pierwsza przełożona s. Aniela Radlica.

22 sierpnia 1994
Otwarcie domu zakonnego w Czechach ? Ronov; potem wspólnota sióstr przeniosła się do Dv??r Králové nad Labem. Pierwsza przełożona ? s. Grac- jana Szewc.

23 stycznia 1995
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwa- lający na wpisanie bł. Siostry Faustyny do kalendarza liturgicznego Kościoła w Polsce.

25 sierpnia 1995
Akt uznania bł. Siostry Faustyny za duchową współzałożycielkę Zgroma- dzenia. Przełożoną generalną była wówczas m. Paulina Słomka.

6 marca 1996
Erygowanie przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia ?Faustinum? na prośbę prze- łożonej generalnej Zgromadzenia m. Pauliny Słomki. Pierwsza przewodni- cząca ?Faustinum? ? s Elżbieta Siepak.

7 czerwca 1997
Pierwsza papieska pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium w Łagiewnikach. Modlitwa Papieża przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie bł. Siostry Faustyny oraz spotkanie z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, do których powiedział: Drogie Sios- try! Spoczywa na was niezwykłe powołanie. Wybierając spośród was błogo- sławioną Faustynę, Chrystus uczynił wasze zgromadzenie stróżem tego miejsca, a równocześnie wezwał do szczególnego apostolstwa Jego miłosier- dzia. Proszę was, podejmujcie to dzieło. Dzisiejszy człowiek potrzebuje wa- szego głoszenia miłosierdzia; potrzebuje waszych dzieł miłosierdzia i potrze- buje waszej modlitwy o miłosierdzie. Nie zaniedbujcie żadnego z tych wymia- rów apostolstwa.

29 czerwca 1997
Na zaproszenie bpa Tomasza Pety otwarcie domu zakonnego w Kazachsta- nie ? Pietropawłowsk. Było to wotum wdzięczności za nawiedzenie sanktu- arium w Łagiewnikach przez Ojca świętego Jana Pawła II. Pierwsza prze- łożona ? s. Maria Magdalena Glumińska.

1 stycznia 1999
Rezygnacja z pracy apostolskiej w Magdalence i likwidacja domu zakonnego.

30 kwietnia 2000
Kanonizacja Siostry Faustyny przez papieża Jana Pawła II w Rzymie. Tele- most z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Ogłoszenie Święta Miłosier- dzia Bożego dla całego Kościoła.

30 kwietnia 2000
Kaplica zakonna w płockim klasztorze została podniesiona do rangi diece- zjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przez bpa Stanisława Wielgusa.

22 lipca 2000
Likwidacja domu zakonnego przy Via Concordia w Rzymie (Kolegium Czes- kie).

26 czerwca 2001
Otwarcie domu zakonnego w Jerozolimie na zaproszenie o. Jerzego Kraja, franciszkanina, superiora klasztoru Biczowania. Pierwsza przełożona ? s. Weronika Trojanowska.

15 sierpnia 2001
Na zaproszenie bpa Władysława Blina otwarcie drugiego domu zakonnego na Białorusi w Postawach. Pierwsza przełożona ? s. Klaudia Zaleska.

25 sierpnia 2001
Otwarcie domu zakonnego w Świnicach Warckich. Pierwsza przełożona s. Mirosława Ratter.

17 sierpnia 2002
Druga pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium w Krako- wie-Łagiewnikach. Konsekracja nowo wybudowanej bazyliki i akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu.

1 stycznia 2003
Powołanie przez przełożoną generalną m. Gracjanę Szewc Wydawnictwa ?Misericordia?. Pierwszym dyrektorem ? s. Elżbieta Siepak.

17 lutego 2003
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła Kalendarz własny Zgromadzenia z uroczystością na święto patronalne Zgromadzenia (5 sierpnia) i z uroczystością św. Faustyny, dziewicy (5 października), jak przysługuje świętym założycielom.

15 lutego 2004
Na zaproszenie kard. Miloslava Vlka otwarcie domu zakonnego w Pradze jako filii domu w Dvorze Kralovym (drugi dom w Czechach). Od 31 sierpnia 2005 samodzielny dom. Pierwsza przełożona s. Martyna Dudek.

15 września 2005
Otwarcie domu zakonnego na Słowacji ? Ni??ny Hrušov. Pierwsza przełożona ? s. Faustyna Olszewska.

27 maja 2006
Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Sanktuarium w Łagiewnikach.

26 sierpnia 2006
Na zaproszenie ks. proboszcza Mirosława Miłka otwarcie domu zakonnego w Sieradzu początkowo jako filii klasztoru w Świnicach Warckich. Od 26 sierpnia 2008 roku samodzielny dom. Pierwsza przełożona ? s. Mirosława Ratter.

22 września 2007
Na zaproszenie abpa Tomasza Pety otwarcie drugiego domu zakonnego w Kazachstanie w Tajynszy jako filii klasztoru w Pietropawłowsku. Przeło- żona ? s. Dominika Pindral.

18 kwietnia 2008
Otwarcie drugiego domu zakonnego na Słowacji w Bratysławie. Pierwsza przełożona ? s. Martyna Dudek.

25 sierpnia 2008
Otwarcie klasztoru kontemplacyjnego w Świnicach Warckich. Pierwsza prze- łożona ? s. Maria Magdalena Glumińska.

25 sierpnia 2011
Otwarcie domu zakonnego w Toruniu. Pierwsza przełożona ? s. M. Benedetta Flak.

8 września 2011
Otwarcie trzeciego domu zakonnego na Słowacji. Pierwsza przełożona s. M. Benediktina Fečova.

Opracowanie: s. M. Elżbieta Siepak ZMBM


źródło: http://www.faustyna.pl/index.php?option ... &Itemid=62

_________________
+ Z Bogiem i Maryją.


Na górę
Post: 22 paź 2014, o 09:57 
Offline
1000p
1000p

Rejestracja: 28 gru 2006, o 10:35
Posty: 6441
Obrazek


Oni przekażą Ci świadectwa Bożego Miłosierdzia


...15?20 lat temu, warstwa językowa Dzienniczka śmieszyła mnie... Podchodziłem do tego dzieła tak, jak do całej rzeczywistości ? szyderczo, z ironią, bez zrozumienia... Ale to spojrzenie odwróciło się o 180 stopni, mogę to nazwać gwałtowną zmianą grawitacji.

Michał Lorenc

Tymi słowami Michał Lorenc, światowej sławy kompozytor muzyki filmowej opisuje początek własnej drogi ze św. Faustyną i przekazanym Jej orędziem Pana Jezusa.


Z Koronką do Bożego Miłosierdzia zetknąłem się dosyć późno... Bardzo powoli docierała do mnie myśl, że ja, że każdy człowiek potrzebuje takiego poczucia, że w każdej chwili, z każdej sytuacji życiowej, nawet największego błędu można wrócić.

Przemysław Babiarz


Doświadczenie Łaski Miłosierdzia nieco inaczej wyglądało u Przemysława Babiarza, dziennikarza i komentatora sportowego.

Jeszcze inaczej o swoich doświadczeniach opowiadają m.in.:

Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, muzyk i kompozytor;
Jerzy Łukaszewicz, reżyser filmowy, twórca filmu "Faustyna";
Jerzy Skoczylas, satyryk, współtwórca kabaretu Elita;
Marek Citko, gwiazda polskiej reprezentacji w piłce nożnej;
Nie wahaj się! Pamiętaj Boże Miłosierdzie łączy nas wszystkich!Poznaj te świadectwa!
Dowiedz się jeszcze więcej o życiu św. Faustyny
Umocnij siebie oraz bliskich!


Zamów książkę "Świadectwa Bożego Miłosierdzia" i przyjmij w prezencie poświęcony różaniec do odmawiania koronki, o którą prosił nas Jezus Chrystus.

Wystarczy, że wejdziesz na stronę - http://www.ufamjezusowi.pl

_________________
+ Z Bogiem i Maryją.


Na górę
Post: 22 paź 2014, o 09:58 
Offline
1000p
1000p

Rejestracja: 28 gru 2006, o 10:35
Posty: 6441

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie
w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swojej chwały

- powiedział Jezus św. Faustynie.

Obraz "Jezu ufam Tobie":
http://www.drogowskazydonieba.pl

_________________
+ Z Bogiem i Maryją.


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ] 


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Przejdź do:  
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Czytając to Forum DDN, wyrażam swoją Miłość do Maryi i Jezusa Chrystusa, wierząc w Jego Wszechmoc i Miłosierdzie.

"Od Prawdy zależy przyszłość naszej Ojczyzny" - święty Jan Paweł II

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy Jezu Ufam Tobie!